Tutkimus

Tutkin muun muassa julkishallintoa, perus- ja ihmisoikeuksia, syrjintää ja eriarvoisuutta, sosiaali-, terveys- ja koulutusoikeutta, oikeuden ja politiikan suhdetta, valtiollisia totuus- ja sovintoprosesseja, oikeutta yhteiskunnallisena ilmiönä sekä taide- ja kulttuuripolitiikkaa. Tällä sivulla esittelen tiiviisti tutkijaprofiiliani ja tärkeimpiä tutkimushankkeitani.

Monet tutkimukseni käsittelevät oikeuden ja politiikan rajaa koskevia kamppailuja. Olen kirjoittanut perus- ja ihmisoikeuksien yleisistä opeista ja niiden toteutumisesta. Olen muun muassa tarkastellut perusoikeuksien heikennyskielto-oppia ja hahmotellut sitä, kuinka perus- ja ihmisoikeuksien erillisyysteesi ei näytä purkautuneen sosiaalisten oikeuksien kohdalla.

Olen tutkimuksissani hahmotellut kokonaiskuvaa yhdenvertaisuutta tuottavista hyvinvointipalveluista. Keskeinen tutkimushavaintoni on, että eriarvoisuutta ylläpitää erityisesti ”erityisryhmien eriyttämiseksi” kutsuttava ulossulkemisen mekanismi.

Olen pohtinut suomalaisen taide- ja kulttuuripolitiikan kehitystä lukuisissa julkaisuissa. Vuonna 2009 julkaisemani yleisesitys suomalaisesta taiteilijatuesta on edelleen yleisiltä osin ajankohtainen.

Käynnissä olevia tutkimushankkeita

Vammaisuus ja ihmisarvo

Vammaisuus ja ihmisarvo -hankkeessa tarkastellaan, miten oikeusjärjestelmä vaikuttaa vammaisten ihmisten elämään elämänkaaren eri vaiheissa. Suomen Akatemian rahoittama Itä-Suomen yliopiston hyvinvointioikeuden instituutin hanke toteutetaan vuosina 2021-2024. Oma tutkimukseni kohdistuu vammaisiin nuoriin.

Terveydenhuolto kriiseissä

”They should be tested like banks are: resilience, crisis preparedness and security of supply of the Finnish health system” tutkimushankeessa tarkastellaan terveydenhuoltojärjestelmää toimintaa erilaisissa kriiseissä (tartuntatauti, suuronnettomuus, sota, kyberhyökkäys jne.). Suomen Akatemian rahoittama Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Tampereen yliopiston yhteinen hanke toteutetaan vuosina 2020-2023. Oma roolini liittyy erilaisten kriisiskenaarioiden rakentamiseen.

Päättyneitä tutkimushankkeita

ArtsEqual

Taiteen ei tarvitse olla vain harvojen etuoikeus. Mitä jos se olisikin kaikille kuuluva peruspalvelu? Taideyliopiston koordinoima ArtsEqual-hanke tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto. Vuosina 2016-2021 toteutettavassa hankkeessa olen työskennellyt Visions-tutkimusryhmässä, joka on analysoinut taidemaailman eriarvoisuutta tuottavia mekanismeja.

Lisää hankkeen kotisivuilla.

Viitotut muistot

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on sovittu, että Suomessa käynnistetään valtiollinen sovintoprosessi kuuroihin ja viittomakielisiin kohdistuneista oikeudenloukkauksista. Valtioneuvoston kanslian rahoittama viitotut muistot -hanke rakentaa siltaa sovintorosessiin selvittämällä oikeudenloukkauksia ja sovintoprosessin edellytyksiä. Hanke toteutetaan vuosina 2019-2020. Oma roolini liittyy oikeudenloukkauksien käsitteellistämiseen ja sovintoprosessin edellytysten selvittämiseen.

Seuraa hanketta facebookissa.

Ihmisoikeusindikaattorit

Valtioneuvoston kanslian tilaamassa ihmisokeusindikaattorihankkeessa kehitettiin Suomen ihmisoikeustilanteen ja -politiikan seurantaan sopivaa oikeusperusteista ihmisoikeusindikaattorikehikkoa. Samalla indikaattoreita pilotoitiin tarkastelemalla oikeuden terveyteen ja vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista. Hankkeen yhteydessä on tutustuttu YK:n ja Iso-Britannian ihmisoikeusindikaattorityöhön. Johdin vuosina 2015-2016 toteuttua hanketta, joka on pohjustanut valtioneuvoston indikaattorityötä.

> Lue hankkeen loppuraportti.

Ihmisoikeus- ja demokratiapoliitikan arviointi

Olen ollut laatimassa oikeusministeriölle arviointiraporttia Suomen kahdesta ensimmäisestä Suomen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmasta sekä ensimmäisestä demokratiapoliittisesta toimintaohjelmasta. Viimeisimmässä arviointiraportissa arvostellaan sitä, että monet perus- ja ihmisoikeuspoliittisesti keskeiset kysymykset rajautuivat toimintaohjelman ulkopuolelle. 

Lue viimeisin arviointiraportti

Perusoikeudet syrjäkunnissa

Toteutuvatko perustuslaissa yhtäläisesti kaikille taatut perusoikeudet myös harvaanasutun maaseudun syrjäkylillä? Miten alueelliset erot perusoikeuksien toteutumisessa ilmenevät, ja mistä ne johtuvat? Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa vuonna 2015 toteutetussa tutkimuksessa on lainopin, tilastoanalyysien ja haastattelujen keinoin selvitetty sosiaalisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista harvaanasutun maaseudun erityisolosuhteissa. Vastasin hankkeen toteuttamisesta.

Lue hankkeen loppuraportti.

Elinikäisen oppimisen sääntelyarkkitehtuuri

Olin selvittämässä Sitralle vuonna 2019 elinikäisen oppimisen sääntelyarkkitehtuuria. Selvitys toteaa, kuinka oikeusjärjestys sietää, mutta ei edistä elinikäistä oppimista. Se
sisältää oletuksia siitä, milloin ja missä ihmisen on sopivaa oppia. Elinikäisen oppimisen ihanteen mukainen elämä käy kuitenkin haasteelliseksi, jos oppijan polku ja tarpeet poikkeavat odotuksista. Oikeus ei kiinnitä oppimistaitojen eroihin huomiota.

Lue selvitys.

Taide, tekijyys, tekijänoikeus

”Taide, tekijänoikeus ja tekijyyden muutos” hanke paneutuu tekijän asemaan ja oikeuksiin nykypäivän taidemaailmassa, erityisesti kirjallisuudessa ja kuvataiteissa.
Hankkeessa tutkitaan muun muassa sitä, millaisin ehdoin taiteilijat tosiasiassa pystyvät luomaan uusia teoksia olemassa olevien teosten pohjalta ja miten nämä ehdot eroavat tekijänoikeusjärjestelmän lähtökohdista. Emil Aaltosen säätiön ja Suomen Akatemian rahoittama hanke toteutetaan vuosina 2016-2020. Oma tutkimukseni on kohdistunut tekijänoikeustulojen talousvaikutuksiin. 

Lisää hankkeen kotisivuilla.

Taiteen toimintaympäristö, taide- ja kulttuuribarometri

Olin käynnistämässä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa Taiteen edistämiskeskuksen tietotarpeisiin vastaavaa tutkimuskokonaisuutta, jossa seurataan erilaisista näkökulmista taiteen toimintaympäristön kehittymistä. Vuonna 2015 toteutettiin pilottiversio taiteen ja kulttuurin barometrista, jota on tämän jälkeen toistettu vuosittain Cuporen ja Taiteen edistämiskeskuksen yhteistyönä.

Lisää Cuporesta.

Lisää tutkimuksesta

Katso luentotallenteita.

Tutustu julkaisuihin.