Julkaisut

Tälle sivulle olen koonnut temaattisesti lajiteltuna keskeisimmät julkaisuni.

Ihmisen itsemääräämisoikeus

Olen osoittanut, kuinka ihmisen itsemääräämisoikeus syntyy valtion aktiivisten normatiivitiiviseen yksilöllistämiseen ja normalisointimekanismien käyttöön liittyvien toimenpiteiden kautta, vastoin liberaalin itsemäärämisoikeuskäsityksen tapaa hahmottaa asia.

 • Rautiainen, Pauli & Koivisto, Ida (2022): Valtio yksilön itsemääräämisoikeuden määrittäjänä. Artikkeli teoksessa Tiensuu, Paul; Aalto-Heinilä, Maija & Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna (toim.): Itsemääräämisoikeus – teoriasta käytäntöön. Vastapaino

Vammaisten ihmisten oikeusasema

Olen tutkinut vammaisten ihmisten oikeudellista asemaa ja vammaisuuteen liittyvää syrjintää hahmotellen esimerkiksi kohtuullisten mukautusten toteuttamista sekä vammaisen lapsen oikeutta henkilökohtaiseen apuun.

 • Rautiainen, Pauli (2021): Vammainen ihminen oikeudessa. Artikkeli teoksessa Teittinen, Antti; Kivistö, Mari; Tarvainen, Merja; Hautala, Sanna (toim.): Vammaiset ihmiset kansalaisina. Vastapaino, Helsinki.

Varautuminen ja kriisilainsäädäntö

Olen johtanut Suomen Akatemian rahoittamassa terveydenhuollon kriisivalmiutta koskevassa tutkimushankkeessa työpakettia, jossa on tarkasteltu terveydenhuoltojärjestelmän kykyä kohdata aiemmin tuntemattomia uusia uhkia. Olemme julkaisuissamme käsitelleet, kuinka yhteiskunnissa tulisi varautua erilaisiin uhkiin.

Valtiolliset totuus- ja sovintoprosessit

Olin mukana tutkijaryhmässä laatimassa selvitystä siitä, miten kuurojen ja viittomakielisten Suomessa kohtaamia vakavia ihmisoikeusloukkauksia pitäisi käsitellä.

Ihmisoikeus- ja demokratiapolitiikka

Olen laatinut eduskunnalle, oikeusministeriölle ja valtioneuvostolle kanslialle perus- ja ihmisoikeuspolitiikan arviointeja sekä kehittämisraportteja.

 • Rautiainen, Pauli & Hyvärinen, Anna (2013): Näkökulmia suomalaiseen demokratiaan. Teoksessa Uusi ja vanha demokratia. Eduskunta: Helsinki.

Suomen perusoikeusjärjestelmän yleiset opit

Olen tutkinut perusoikeuksien sisällön määrittelyä ja keskinäissuhteita sekä perusoikeuksien ja niitä konkretisoivan lainsäädännön suhdetta. Olen kehittänyt taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien heikentämistä taloudellisen taantuman olosuhteissa määrittävää perusoikeuksien heikennyskielto-oppia.

Euroopan ihmisoikeussopimus

Olen tutkinut valtion harkintamarginaalioppia, kontekstualismia ja konsensusperusteista tulkintaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen tulkinnassa.

Hallintokokeilut ja hyvä kokeilulainsäädäntö

Olen tutkinut erilaisten hallintokokeilujen peruslaillisia reunaehtoja ja hyvän kokeilulain kirjoittamista.

Julkisoikeuden perusteet

Olen kirjoittanut Tampereen yliopiston oikeustieteellisen koulutuksen peruskurssia varten laadittuun oppikirjaan julkisoikeuden perusteista.

Sivistykselliset oikeudet

Olen kirjoittanut laajasti sivistyksellisiin oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä. Olen tarkastellut esimerkiksi Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittamassa hankkeessa sivistyksellisten oikeuksien toteutumista syrjäkunnissa sekä laatinut Sitralle selvityksen elinikäisen oppimisen sääntely-ympäristöstä.

 • Järvinen, Iina; Neuvonen, Riku & Rautiainen, Pauli (2020): Viestinnän ja kulttuurin saavutettavuus. Artikkeli teoksessa Korpisaari, Päivi (toim.): Viestintäoikeuden vuosikirja 2019. Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Helsinki.

Taiteen vapaus ja taiteilijan oikeudellinen asema

Olen tutkinut laajasti taiteen vapautta erilaisissa konteksteissa ja kirjoittanut väitöskirjani kuvataiteilijan oikeudellisesta asemasta.

 • Rautiainen, Pauli (2022): Perno Mega City – missä kulkevat fiktion vapauden rajat 2020-luvulla? Teoksessa Korpisaari, Päivi (toim.): Viestintäoikeuden vuosikirja 2021. Helsingin yliopisto, Helsinki.
 • Rautiainen, Pauli (2015): Taiteiijan ilmasuvapaus oikeudellistuneessa taidemaailmassa. Teoksessa Korpisaari, Päivi (toim.): Viestintäoikeuden vuosikirja 2014.  Helsingin yliopisto: Helsinki.
 • Rautiainen, Pauli (2015): Vihapuhe taiteessa. Teoksessa Neuvonen, Riku (toim.): Vihapuhe Suomessa. Edita: Helsinki.
 • Rautiainen, Pauli (2007): Taiteen vapaus perusoikeutena. Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikön julkaisuja no 33. Taiteen keskustoimikunta: Helsinki.

Taide- ja taiteilijatuki

Teokseni Suomalainen taiteilijatuki vuodelta 2009 on edelleen ajankohtainen yleisesitys taiteilijatuen kehittymisestä. Olen julkaissut lisäksi lukuisia tutkimuksia taide- ja taiteilijatuen eri ulottuvuuksista ja vaikutuksista taiteilijan asemaan.

 • Rautiainen, Pauli (2014): Miten taiteen tuki oikeutetaan?. Teoksessa Mononen, Sini (toim.): Alaston totuus taiteesta – kirjoituksia taidemaailmasta uudella vuosituhannella. Into: Helsinki 2014.
 • Roiha, Taija, Rautiainen, Pauli & Rensujeff, Kaija (2015): Taiteilijan asema ja sukupuoli. Cuporen verkkojulkaisuja 31. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore: Helsinki.
 • Rautiainen, Pauli (2014): Valtion suoran taiteilijatuen kehitys 1960-luvun alusta 2010-luvun alkuun. Kulttuurintutkimus 2/2014
 • Rautiainen, Pauli (2006): Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys taiteilija-apurahan saajista 2002-2005. Työpapereita 45. Taiteen keskustoimikunta: Helsinki.

Taide- ja kulttuuripolitiikka

Olen tutkinut muun muassa ikääntyneiden taideaktiivisuutta, kulttuuritapahtumia, taiteilijan asemaa ja taidealojen korkeakoulutusta.

 • Rautiainen, Pauli & Roiha, Taija (2015): Taidealojen korkeakoulutus Suomessa. Cuporen verkkojulkaisuja 30. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore: Helsinki.
 • Rautiainen, Pauli (2015): Taidepolitiikan tabut – 6 asiaa, joista suomalaisessa taidepolitiikassa ei keskustella riittävästi. Teoksessa Koitela, Jussi (toim.): Suomen Taidepoliittinen Käsikirja. Checkpoint Helsinki: Helsinki.

Sosiaali- ja terveysoikeus sekä sosiaali- ja terveyspolitiikka

Olen kirjoittanut sosiaali- ja terveysoikeudesta sekä sosiaali- ja terveyspolitiikasta erityisesti sote-uudistuksiin ja vuoden 2020 koronakriisiin liittyen. Olen myös käsitellyt sosiaalisia perus- ja ihmisoikeuksia.

 • Tarvainen, Merja; Rautiainen, Pauli; Riekkinen-Tuovinen, Sointu; Ristolainen, Hanna; Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna; Nikumaa, Henna; Tiilikainen, Elisa; Niemi, Mia & Seppänen, Marjaana (2021): Vammais- ja vanhuspalvelut. Artikkeli teoksessa Taina Kurki, Virpi Jylhä & Taru Kekoni (toim.): Asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla. Gaudeamus 2021.
 • Tynkkynen, Liina-Kaisa; Keskimäki, Ilmo; Atkins, Salla; Koivusalo, Meri; Rautiainen, Pauli; Reissell, Eeva; Aalto, Anna-Mari; Jormanainen, Vesa; Satokangas, Markku & Viita-aho Marjaana (2020): Finland [Suomen maaraportti]. COVID-19 Health System Response Monitor [jatkuvapäivitteinen tieteellinen verkkosivusto, johon on tuotettu 9.4.2020 alkaen maakohtaista sisältöä viikottain]. WHO:n Euroopan toimisto, Euroopan komissio & European Observatory on Health Systems and Policies.
 • Rautiainen, Pauli, Taskinen, Helena & Rissanen, Sari (2020): Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen – virstanpylväitä menneestä ja suuntia tulevasta. Teoksessa Hujala, Anneli & Taskinen, Helena: Uudistuva sosiaali- ja terveysala. Tampere University Press  

Maakuntaitsehallinto

Olen käsitellyt, kuinka perustuslakivaliokunnan tulkinta perustuslain 121.4 §:ssä tarkoitetusta itsehallinnosta kuntaa suuremmalla alueella muodostui.

Viestintäoikeus ja viestintäpolitiikka

Olen viestintäoikeuden alueella ollut kirjoittamassa esimerkiksi viestintämarkkinaoikeuden keskeisintä lainsäädäntökommentaaria.

 • Neuvonen, Riku & Rautiainen, Pauli (2018): Viisitoista vuotta viestintäoikeutta. Teoksessa Viisitoista vuotta viestintäoikeutta: viestintäoikeuden vuosikirja 2017. Helsingin yliopisto: Helsinki.
 • Hoikka, Mikko, Neuvonen, Riku & Rautiainen, Pauli (2016): Viestintämarkkinaoikeus. Lakimiesliiton kustannus, Helsinki.
 • Neuvonen, Riku & Rautiainen, Pauli (2013): Viestinnällisten perusoikeuksien kokonaisuus Suomen perusoikeusjärjestelmässä. Teoksessa Huttunen, Anniina et.al.: Viestintäoikeuden vuosikirja 2012. Helsingin yliopisto: Helsinki.

Rikoskäyttäytyminen

Olen tutkinut kriminologisesti sosiaaliturva- ja vakuutusvilpin laajuutta sekä syitä. Olen tarkastellut totaalikieltäytymistä poliittisena rikoksena.

Lausuntoja eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Olen antanut eduskunnan perustuslakivaliokunnalle lukuisia asiantuntijalausuntoja, jotka löytyvät eduskunnan valtiopäiväasiakirjahaun kautta.